Semalt hünärmeni: Sarp edijilere mahabat däl-de, mazmun gerek!

Web sahypasyny optimizasiýa barada aýdylanda, ulanyjy tejribesini göz öňünde tutmaly we ähmiýetsiz mazmuna we galp mahabat hilelerine bagly bolmaly däl. Sahypaňyz owadan we hünär taýdan düzülen hem bolsa, galp traffik we ugrukdyryjy spam sebäpli islenýän netijeleri almazlygyňyz mümkin.

Semaltyň hünärmeni Oliwer King, gözleg motorynyň netijesinde birnäçe web sahypasynyň petiklenmeginiň esasy sebäbiniň önümi ýerleşdirmegiň klipleriniň pesdigini habar berdi. Mundan başga-da, ähmiýetsiz gapdal mahabatlary gelýänleri elmydama sahypaňyzdan daşlaşdyrýar. “InsightsOne” 2013-nji ýylyň mart aýynda Amerikalylar barada gözleg geçirdi, on adamdan dokuzy internetde bizar ediji we samsyk mahabatlara duş gelendigini öňe sürdi.

Çeşme, web sahypasyndaky gapdal panellerdäki we e-poçta mazmunyndaky mahabatlaryň internetde iň gaharlandyryjy mahabat ýerleşdiriş wariantlaryndan biridigini mälim etdi. Sorag-jogap berlenleriň köpüsi çap edilen gereksiz e-poçtalary sosial media mahabatlary bilen deňeşdirdi we “InsightsOne” soragnamasyna gatnaşanlaryň altmyş göteriminiň hiç haçan görmek islemeýän hyzmatlary we önümleri üçin geň mahabatlardan bizar bolandygyny boýun aldy. Otuz göterimden gowrak adam web sahypalaryny we ähmiýetsiz mazmuny terk edendiklerini aýtdy we on göterimi mahabatlandyrylan önümleri düýbünden ulanmagy bes etdi. Bularyň hemmesi mahabat nusgalary we bizar ediji mahabatlar özlerini erbet duýýardy.

Mahabat nusgalary internete girýän bolsa, on göterim mahabatlandyrylan önümleri ulanmagy bes etdi. Markalar, aşaky setirini ýokarlandyrmak we sahypasynyň öwrülişigini gowulandyrmak üçin Bütindünýä Kerebinden peýdalanmalydygyny bilýärler. Köp web sahypasy we galp traffik bilen interneti köpeltseler, mahabatyň köp bolmagy we aşa mahabat mazmuny markalarynyň abraýyny gaçyrar ýaly zyýandan has köp zyýan ýetirer. Satyjylar maglumat we bilim mazmuny marketinginiň we optimal marketing strategiýalarynyň arasynda deňagramlylygy saklamalydyrlar.

Iň oňat we iň täsirli markalaryň hem önümleri we hyzmatlar üçin mahabatlaryny internetiň hemme ýerinde ýerleşdirip bilmejekdigini ýatdan çykarmaly däldir, ulanyjylary önümlerini satyn almaga ynandyryp biler. Mazmun marketingi birnäçe ýyl bäri kompaniýalara we markalara web marketinginiň zyýanly täsirlerini azaltmaga kömek edýär. Thehli markalar ulanyjylary güýçli strategiýalar bilen çekmeli, SEO üçin mazmunly we blog ýazgylaryny ýazmaly we neşir etmeli, ulanyjylary önümlerine we hyzmatlaryna çekmek üçin ak şlýapa SEO strategiýalaryny ulanmaly. Şeýlelik bilen, mahabatlaryny hemme ýerde tötänleýin ýerleşdirmek zerurlygy bolmaz, sebäbi markalaryň satuwyny artdyrmagyna kömek etjek organiki proses. Şeýle hem markalar bilen müşderileriň arasyndaky gatnaşyklary ep-esli derejede güýçlendirer.

Markalar bu amal bilen islenýän netijelere ýeterler we iň gowusy, dowam edýän iş. Şeýlelikde, täze we bar bolan müşderileri bilen güýçli we uzak möhletli gatnaşyklary ösdürip bilerler. Býudjetini mazmun döretmek we tölegli mahabatlaryň arasynda bölmäge gönükdirilen marketologlar organiki proseduralar üçin has köp wagt we pul bölüp bermeli bolarlar, şeýle hem gowy ýazylan makalalar köp sanly müşderini awtomatiki usulda çeker. Hatda peýdaly we maglumat beriji mahabatlaram derrew netijeleri gazanyp bilmez, ýöne müşderileriňiziň aňyna ýaramaz täsir galdyrar. Şeýlelik bilen, uzak möhletli netijeleri üpjün edýän usullara ünsi jemlemeli we mahabat bölümlerini tötänleýin goýmagy bes etmeli.

send email